STATUT - Fundacja Krzyk

Przejdź do treści

Menu główne:

STATUT

STATUT
FUNDACJI POMOCY DZIECIOM "KRZYK" W BIŁGORAJU/ jednolity tekst /
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą " Fundacja Pomocy Dzieciom "Krzyk" w Biłgoraju zwana dalej "Fundacją"
została ustanowiona przez małżonków Janinę i Krzysztofa Lipowskich zam. w Biłgoraju.
§ 2
Akt notarialny ustanowienia Fundacji sporządzony został dnia 05.10.1994r. w Kancelarii Notarialnej
Zygmunta Krysiaka przy ul. W.Wasilewskiej 8 w Biłgoraju, Nr Rep. 6795 / 94.
§ 3
Fundacja została ustanowiona na czas nie oznaczony i działa na podstawie ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach / tekst jednolity: Dz.U. Nr46, poz.203 z 1991 r./ oraz niniejszego
statutu.
§ 4
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 5
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Biłgoraj.
2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 6
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej.
Rozdział II
Cel i Zasady Działania Fundacji
§ 7
Celem Fundacji jest :
a/ finansowanie i materialne wspieranie dzieci i młodzieży z Wiosek Dziecięcych, Domów Dziecka,
rodzin wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i
innych potrzebujących.
b/ pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
c/ pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.
§ 8
Objęte statutem cele Fundacja realizuje poprzez:
a/ współpracę z urzędami i instytucjami administracji publicznej, instytucjami kościelnymi,
organizacjami pozarządowymi oraz z osobami prawnymi i osobami fizycznymi w kraju i za granicą,
w tym z Unii Europejskiej.
b/ pozyskiwanie, zarządzanie, podział darowizn i funduszy otrzymywanych przez Fundację.
c/ organizowanie aktywnych form pomocy dzieciom z Wiosek Dziecięcych, Domów Dziecka, rodzin
wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i
innych potrzebujących.
d/ organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej na rzecz dzieci i młodzieży
wymienionych w § 7 ust. 1, 2, 3.
e/ organizowanie warsztatów, świetlic i ,punktów konsultacyjno -terapeutycznych dla dzieci i
młodzieży wymienionych w § 7 ust. 1, 2, 3.
Rozdział III
Majątek i Dochody Fundacji
§ 9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się wkłady Fundatorów
określone w oświadczeniu Fundatorów o ustanowieniu Fundacji zawartym w akcie notarialnym z
dnia 05.10.1994r. sporządzonym w kancelarii Notarialnej Zygmunta Krysiaka przy ul. W.
Wasilewskiej 8 w Biłgoraju.
2. Środki finansowe, prawa, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
§ 10
Dochodami Fundacji są :
a/ dotacje, subwencje,
b/ darowizny, spadki, zapisy,
c/ wpływy pochodzące ze zbiórek pieniężnych, kwest,
d/ odpisy podatkowe na cele statutowo - charytatywne, pochodzące od przedsiębiorców
indywidualnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, spółek i innych form działalności
gospodarczej oraz osób fizycznych.
§ 11

W przypadku przyjęcia przez Fundację środków pochodzących ze źródeł wymienionych w § 10 pkt. 2
z zastrzeżeniem przeznaczenia ich na określony cel, Fundacja zobowiązana jest do uwzględnienia
wniosku ofiarodawcy.
§ 12
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa polskiego.
§ 13
Dochody Fundacji muszą być przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji. Zabrania się w
szczególności:
a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
b/ przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c/ wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.
Rozdział IV
Działalność Gospodarcza Fundacji
§ 14
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego zgodnie z ustawą o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24. 04. 2003 r.
Rozdział V
Organy Fundacji
§ 15
Organami Fundacji są:
a/ Rada Fundacji, zwana w dalszej części niniejszego statutu Radą,
b/ Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części niniejszego statutu Zarządem.

§ 16
1. W żadnym przypadku nie można jednocześnie łączyć członkostwa w organach Fundacji.
2. Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Zarządu
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej wyklucza możliwość
wchodzenia w skład Rady i Zarządu.
Rada Fundacji
§ 17
Rada jest organem o uprawnieniach: inicjatywnych, opiniodawczych, kontrolnych oraz nadzorczych.
§ 18
1. Rada składa się od 3 do 12 osób.
2. Pierwszy skład Rady jak i każdy następny powołują jednomyślną uchwałą Fundatorzy.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Kadencja Rady trwa 3 lata.
§ 19
1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady zastępuje go Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący Rady może udzielić pełnomocnictwa Wiceprzewodniczącemu lub innemu
członkowi Rady w zakresie pełnionej przez niego funkcji.
4. Przewodniczący Rady w szczególności:
a/ ustala przedmiot, termin i miejsce posiedzeń Rady,
b/ przewodniczy posiedzeniom Rady,
c/ reprezentuje Radę na zewnątrz,
d/ inicjuje i organizuje prace Rady.
§ 20
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy bądź
na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu.
3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Zarządu z głosem doradczym
oraz prawem wypowiadania się w sprawach, nad którymi obraduje Rada.
4. Decyzje Rady we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji podejmowane są w formie
uchwał.
5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków Rady.
6. Każda osoby wchodząca w skład Rady ma w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
§ 21
Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.
§ 22
Rada w szczególności:

a/ zatwierdza opracowane przez Zarząd roczne programy i wieloletnią strategię działania Fundacji
oraz nadzoruje ich realizację.
b/ rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności
Fundacji oraz udziela mu absolutorium.
c/ odwołuje Zarząd w przypadku nie udzielenia mu absolutorium i na jego miejsce powołuje nowy
skład Zarządu,
d/ rozpatruje zmiany w składzie osobowym Zarządu na wniosek Zarządu,
e/ uchwala i zmienia Regulamin Rady,
f/ uchwala komunikaty i rezolucje związane z działalnością Fundacji,
g/ występuje do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
h/ wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
i/ na wniosek Zarządu podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją, o
utworzeniu oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji większością 2/3 głosów pełnego składu Rady,
przy czym uchwały wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów.
§ 23
1. Zmiany w składzie Rady mogą nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia tej
funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
2. Odwołania członka Rady dokonuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący na skutek:
a/ permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady i nie uczestniczenia w
posiedzeniach,
b/ trwałej utraty kontaktu z członkiem Rady trwająca ponad 1 rok,
c/ istotnego naruszenia postanowień statutu i nie realizowanie uchwał Rady,
d/ umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji,
e/ zaistnienie innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady.
3. Rada może uzupełnić swój skład w trakcie trwania kadencji w drodze dokooptowania nie więcej
niż 1/3 składu Rady, przy czym uzupełnienie wymaga uprzedniej zgody Fundatorów na przyjęcie
kandydata w skład Rady.
Zarząd Fundacji
§ 24
1. Zarząd liczy od 2 do 6 osób.
2. Zarząd wybiera ze swego grona osoby pełniące funkcje: Prezesa i Wiceprezesa.
3. Pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu pełnią funkcje Członka Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
§ 25
Zarząd ma wszystkie i wyłączne kompetencje w zakresie zarządzania i reprezentowania Fundacji i
odpowiada przed Radą za realizację jej celów statutowych.
§ 26
Zarząd w szczególności:
a/ reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b/ opracowuje i uchwala roczne i wieloletnie plany i strategie działania Fundacji, uwzględniając
wnioski Rady w tym zakresie,
c/ zarządza majątkiem i funduszami Fundacji,

d/ przyjmuje subwencje, darowizny, dotacje, spadki i zapisy,
e/ ustala regulamin Zarządu i biura Fundacji i ich zmiany,
f/ tworzy i likwiduje zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
g/ powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze,
h/ prowadzi politykę kadrową w Fundacji, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania
oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
i/ przygotowuje i składa Radzie roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności
Fundacji,
j/ może uczestniczyć w posiedzeniach Rady z głosem doradczym, z prawem wypowiadania się w
sprawach, nad którymi obraduje Rada,
k/ występuje do Rady z wnioskiem dotyczącym zmiany w składzie osobowym Zarządu,
l/ zgłasza Radzie wniosek w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją, o utworzeniu
oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.
§ 27
Zarząd odbywa co najmniej cztery posiedzenia w ciągu roku kalendarzowego.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub
przynajmniej dwóch innych Członków Zarządu.
§ 28
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu,
z wyjątkiem spraw uregulowanych odmiennie w postanowieniach niniejszego statutu.
§ 29
Przy podejmowaniu uchwał Zarządu każdy członek Zarządu w głosowaniu ma jeden głos, a w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa a podczas jego nieobecności głos
Wiceprezesa Zarządu.
§ 30
1. Zmiany w składzie osobowym Zarządu dokonuje Rada na wniosek Prezesa Zarządu, z wyjątkiem
nie udzielenia przez Radę absolutorium, kiedy to Rada może odwołać skład całego Zarządu i
powołać nowy skład Zarządu.
2. Zmiany w składzie osobowym Zarządu mogą również nastąpić w przypadku złożenia pisemnej
rezygnacji osoby wchodzącej w skład Zarządu, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
Złożenie wniosku do Rady i odwołanie przez Radę osoby wchodzącej w skład Zarządu może nastąpić
w przypadku:
a/ permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków i nie uczestniczenia w posiedzeniach,
b/ utraty kontaktu z osobą wchodzącą w skład Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
c/ istotnego naruszenia postanowień statutu i nie realizowanie uchwał Zarządu,
d/ umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji,
e/ zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Zarządu.
§ 31
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz czynności
prawne Fundacji o charakterze rozporządzającym do kwoty zobowiązania nie przekraczającej
średniego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim
kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wymagają
podpisu jednej osoby wchodzącej w skład Zarządu.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz czynności
prawne Fundacji o charakterze rozporządzającym do kwoty zobowiązania przekraczającej średnie
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od

pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wymagają
podpisu dwóch osób wchodzących w skład Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 32
Do przyjmowania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest każda osoba wchodząca w skład
Zarządu.
§ 33
Fundatorzy Fundacji mogą wchodzić w skład organów Fundacji.
Rozdział VI
Zmiana Statutu, Likwidacja Fundacji
§ 34
Zmiany w Statucie Fundacji Rada dokonuje na wniosek Zarządu za zgodą Fundatorów.
§ 35
1. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania
się środków finansowych majątku Fundacji.
2. Likwidację przeprowadzają likwidatorzy w osobach członków Zarządu lub inne osoby powołane
przez Fundatorów.
3. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań Fundacji przeznacza się na cel wskazany
jako przedmiot działania Fundacji.
4. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną
fundacją o podobnych celach działania.


Statut - plik do pobrania- pdf

© Adam Głaz

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego